Stanovy spolku Žlutomodří z.s.

I.
Základní ustanovení

 1. Spolek s názvem Žlutomodří z.s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů.
 2. Sídlem spolku je nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín 760 01.
 3. Oficiální webovou stránkou spolku je www.zlutomodri.cz.

II.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 1. Hlavní účelem spolku Žlutomodří z.s. je podpora zlínských, reprezentačních a sportovních týmů spřátelených klubů vč. individuálních sportovců, nejen profesionálních, ale také amatérských včetně mládežnických kategorií.
 2. Spolek pořádá společné akce pro členy spolku a organizuje společné zájezdy na probíhající sportovní utkání a akce.
 3. Hájí zájmy svých členů.
 4. K podpoře základního může spolek provozovat vedlejší hospodářskou činnost. Za tímto účelem může zřídit oprávnění k této činnosti v souladu s živnostenským podnikáním, a to: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oboru činností náležející do živnosti volně specifikovaných v příloze č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon s výjimkou oboru Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

III.
Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  1. Členská schůze jako orgán nejvyšší.
  2. Výbor jako orgán statutární.
 2. Členská schůze:
  1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je složena ze všech členů starších 18ti let.
  2. Členskou schůzi svolává k zasedání vedení nejméně jedenkrát do roka. Členská schůze se svolává zveřejněním pozvánky na webové stránce spolku www.zlutomodri.cz a pozvánkou zaslanou členům na sdělenou elektronickou adresu.
  3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání členské schůze. Pozvánka musí být zaslána a vyvěšena nejméně 14 dní před konáním členské schůze.
  4. Vedení je povinno svolat členskou schůzi z podnětu nejméně 1/3 členů spolku starších 18ti let. Nesvolá-li v tomto případě vedení členskou schůzi do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání sám.
  5. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
  6. Do působnosti členské schůze náleží zejména:
   • rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení.
   • rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky spolku, rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti vedení spolku.
   • volba a odvolání členů vedení spolku.
   • schválení výsledku hospodaření.
   • schvalování výše a splatnosti členských příspěvků.
   • schvalování právních úkonů o nakládání s majetkem převyšujícím hodnotu 100 tis. Kč.
   • schvalování právních úkonů o nakládání s finančním majetkem převyšujícím hodnotu 50 tis. Kč.
  7. Členská schůze je usnášeníschopná při dosažení přítomnosti více jak 50% všech členů starších 18 let nebo přítomnosti více jak 10 členů starších 18 let.
  8. K platnosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
  9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 2/3 většiny přítomných členů starších 18 let.
  10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout i v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 většiny přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze pouze, že je jsou uvedeny v pozvánce.
  11. Zasedání členské schůze řídí až do zvolení předsedající členské schůze pověřený člen výboru. Průběh zasedání členské schůze může upravit její jednací řád.
  12. Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány členské schůze byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Tento zápis se zveřejní na webových stránkách spolku.
  13. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.
 3. Výbor:
  1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Výbor zabezpečuje plnění hlavních i vedlejších činností spolku.
  2. Výběr je pěti členný. Funkční období trvá 4 roky. Výbor volí, popř. odvolává svého předsedu, který za spolek jedná navenek. Výbor může odvolat předsedu v případě, že hrubým způsobem poruší stanovy spolku.
  3. Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda neučiní nebo nemůže činit, jiný jeho člen, a to podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců.
  4. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
  5. Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůze.
  6. V případě, že některý z členů výboru rezignuje na svoji funkci, může výbor kooptovat dalšího člena
  7. Výbor zejména:
   • Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijíma příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci.
   • Organizuje a řídí činnost spolku a odpovídá za jeho hospodaření.
   • Připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze.
   • Rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
 4. Předseda:
  1. Předseda jedná jménem výboru, a to v souladu se zájmy spolku a v souladu s rozhodnutím výboru a členské schůze. V případě, že předseda jedná jménem spolku v rozporu s těmito ustanoveními, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí. Nemůže-li jednat předseda za spolek, jednají za něj současně dva členové výboru, kteří byli k tomuto jednání výborem zplnomocněni.
  2. Předseda podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu připojí svůj podpis.
  3. K právním úkonům nad 100.000,– Kč jsou zapotřebí podpisy předsedy a kteréhokoliv člena výboru.
  4. Funkční období předsedy je shodné s funkčním obdobím výboru.

IV.
Členství

 1. Členem je ten, kdo byl za člena přijat výborem spolku a platí členské příspěvky. Spolek eviduje na základě přijatých a potvrzených přihlášek evidenci členů. Seznam členů je také dostupný pro ostatní členy spolku v neveřejné části webových stránek. Každý člen si může určit, které osobní údaje budou viditelné.
 2. Členská práva:
  1. Účastni se přednostně akcí organizovaných spolkem.
  2. Oficiálně se veřejně prezentovat jako člen spolku Žlutomodří z.s.
  3. Být informován o činnosti spolku.
  4. Být informován o hospodaření spolku.
  5. Uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku.
  6. Účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena.
  7. Podílet se na řízení spolku.
  8. Účastnit se jednání členské schůze a hlasovat o jejích rozhodnutích.
  9. Volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov.
 3. Členské povinnosti:
  1. Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní normy chování.
  2. Šetřit a chránit majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti.
  3. Řádně a včas platit členské příspěvky
  4. Řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 4. Zánik členství ve spolku:
  1. Vystoupením člena.
  2. Vyloučením z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou přiměřenou lhůtou pro jeho zaplacení. Na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn.
  3. Vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností.
  4. Úmrtím fyzické osoby.

V.
Zásady hospodaření

 1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
  1. Členské příspěvky.
  2. Příjmy dosahované v souvislosti s hlavní činností.
  3. Příspěvky a dotace od orgánů státní správy či sportovních organizací.
  4. Dary.
  5. Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní.
 2. O převodech vlastnického práva k movitému majetku, o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor. O veškerých dispozicích s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze hlasováním, který zaváže výbor k jednání za spolek. K právním úkonům nakládání s nemovitým majetkem je zapotřebí podpis předsedy a dalšího libovolného člena výboru.
 3. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání jeho majetku. Likvidátora jmenuje výbor, v případě insolvence soud či insolvenční správce. Likvidační zůstatek po provedení likvidace bude rozdělen mezi členy spolku. Jestli-že spolek obdržel účelově vázané plnění, naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

VI.
Zrušení spolku

 1. Spolek se zrušuje:
  1. Dobrovolným zrušením.
  2. Přeměnou, tj. fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy.
  3. Na základě rozhodnutí soudu.
 2. O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje členská schůze.

VII.
Závěrečná ustanovení

 1. Spolek vybírá od svých členů roční členské poplatky. Tyto poplatky jsou nevratné.
 2. U nového člena je členský poplatek splatný do 30 dní od data přijetí za člena spolku.
 3. Pravidelný členský poplatek na každý kalendářní rok je splatný do 30.6. přísluš­ného roku.
 4. Co není upraveno těmito stanovami, upravuje zákon Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 5. Tyto stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi spolku zakládajícími členy spolku a stávají se účinnými dnem zapsání spolku do veřejného rejstříku.

Ve Zlíně dne: 25.06.2018